Missie en Visie

Missie

TEC-Walcheren wil voor alle Nieuwkomers op Walcheren een veilige plaats zijn waar zij met plezier en op ontspannen wijze kunnen werken aan hun (taal)ontwikkeling, zodat zij door kunnen stromen naar het regulier onderwijs.

(Taal)visie

Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen zo snel mogelijk zelfredzaam zijn en kunnen aansluiten bij passend onderwijs met Nederlandstalige leeftijdsgenoten.
We bieden in een veilige omgeving en vanuit de cultuur en ervaringswereld van de leerlingen uitdagend, thematisch onderwijs, waar onze leerlingen interactief leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Daarbij vindt taal- en kennisontwikkeling gelijktijdig plaats, het leren spreken, luisteren, lezen en schrijven is geïntegreerd in de lessen.
Het Nederlands taalaanbod is afgestemd op het niveau van de individuele leerlingen. Er wordt zoveel mogelijk gelegenheid geboden voor Nederlandse taalproductie en leerlingen worden gestimuleerd te experimenteren met Nederlandse taal. Ze ontvangen daarbij de nodige ondersteuning en feedback om taal te kunnen uitbreiden en verfijnen.
We gaan uit van kansen en mogelijkheden: aanwezige kennis in de moedertaal, nieuwsgierigheid en talenten van leerlingen worden benut om (taal)doelen te bereiken.
We betrekken en ondersteunen ouders zodat zij als educatieve partners, vanuit eigen taal en cultuur, hun kinderen thuis kunnen helpen bij het leren.

Wij willen dit bereiken door:

  • een persoonlijke relatie op basis van vertrouwen
  • thematisch taalonderwijs ondersteund door NT2 didactiek en methodes
  • passend onderwijs op individueel niveau, maatwerk
  • een rijke levensechte leeromgeving
  • een goede relatie met ouders en andere betrokken partijen
  • toekomstgericht, focus op de Nederlandse samenleving
  • goede overdracht naar het regulier onderwijs

Het team en de groepen

Tec Walcheren heeft op dit moment 3 groepen. De groepen zijn in grote lijnen ingedeeld naar (basisschool-)leeftijd. Tec 1 is een kleutergroep voor leerlingen in de leeftijd van groep 1 en 2. In Tec 2 zitten leerlingen in de leeftijd van groep 3, 4 en 5 van het regulier onderwijs, in Tec 3 zijn leerlingen geplaatst uit de groepen 6, 7 en 8

Het aantal kinderen in de groepen wisselt regelmatig, maar kent een maximum van ongeveer 15 kinderen. Voor elke groep is een leerkracht en een onderwijsassistent verantwoordelijk.

Hiernaast zijn er ook nog een locatieleider, een intern begeleider, een vakinhoudelijk managementlid  en een spelbegeleidster werkzaam op onze school.

De besturen

Acht schoolbesturen van het primair onderwijs op Walcheren hebben in januari 2016 de handen ineengeslagen om voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond, al dan niet woonachtig op het AZC, een toegankelijke schoolvoorziening in stand te houden. In samenwerking met de Gemeente Middelburg hebben zij dit vastgelegd in een convenant. M.i.v. schooljaar 2020-2021 is de doelgroep uitgebreid naar alle Nieuwkomerskinderen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen om in te stromen in het regulier onderwijs.

De betrokken schoolbesturen zijn: Archipelscholen, Onze Wijs, ABS, Vrije school, LEV-WN, Prisma, VCPOZ, Joos van Larenschool.