Missie en Visie

TEC-Walcheren wil voor alle vluchtelingenkinderen op Walcheren een  veilige plaats zijn waar zij met plezier en op ontspannen wijze kunnen werken aan de (taal)ontwikkeling, zodat zij door kunnen stromen naar het regulier onderwijs.

Wij willen dit bereiken door:

 • een persoonlijke relatie op basis van vertrouwen
 • thematisch taalonderwijs ondersteund door NT2 didactiek en methodes
 • passend onderwijs op individueel niveau, maatwerk
 • een rijke levensechte leeromgeving
 • een goede relatie met ouders en andere betrokken partijen
 • toekomstgericht, focus op de Nederlandse samenleving
 • goede overdracht naar het regulier onderwijs

Kwaliteitsonderzoek

 • Het kwaliteitshandboek is een document waarin staat beschreven hoe we werken op het TEC.
 • Het kwaliteitshandboek is geen vaststaand gegeven.
 • In het kwaliteitshandboek staan afspraken die we met elkaar gedurende een schooljaar gemaakt hebben en die de kwaliteit van ons onderwijs verstevigen.
 • De onderwerpen in het kwaliteitshandboek worden regelmatig in vergaderingen geëvalueerd. Indien nodig worden de afspraken in het kwaliteitshandboek bijgesteld of opgenomen in het jaarplan.

Het team en de groepen

Tec Walcheren heeft op dit moment 4 groepen. De groepen zijn in grote lijnen ingedeeld naar leeftijd. Tec 1 is een kleutergroep voor de kinderen in de leeftijd van groep 1 en 2. Tec 2 is bedoeld voor de kinderen in de leeftijd van groep 3 en 4 van het regulier onderwijs, Tec 3 voor de kinderen die normaliter in groep 5 en 6 zouden zitten en Tec 4 is voor de kinderen in bovenbouwleeftijd.

Het aantal kinderen in de groepen wisselt regelmatig, maar kent een maximum van ongeveer 15 kinderen. Voor elke groep staat een leerkracht en een onderwijsassistent.

Hiernaast zijn er ook nog een locatieleider, een intern begeleider, een vakinhoudelijk managementlid  en een spelbegeleidster werkzaam op onze school.

De besturen

Acht schoolbesturen van het primair onderwijs op Walcheren hebben in januari 2014 de handen ineengeslagen om voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond, al dan niet woonachtig op het AZC, een toegankelijke schoolvoorziening in stand te houden. In samenwerking met de Gemeente Middelburg hebben zij dit vastgelegd in een convenant.

De betrokken schoolbesturen zijn: Archipelscholen, Onze Wijs, ABS, Vrije school, GPOWN, Prisma, VCPOZ, Joos van Larenschool.